NCARP Coordinators

Working Period
S.N. Name From To
1 Mr. Ram Narayan Chaudhary 2068 Baisakh 22, 2070
2 Mr. Krishna Bahadur Thapa Baisakh 23, 2070 Paush 12, 2070
3 Mr. Ram Narayan Chaudhary Paush 13, 2070 Shrawan 16, 2072
4 Dr. Krishna Prasad Paudyal Bhadra 10, 2072 Kartik 22, 2072
5 Dr. Govinda Prasad Timsina Kartik 23, 2072 Bhadra 21, 2074
6 Mr. Jiban Shrestha Bhadra 22, 2074 Bhadra, 2075